Privacyverklaring

Algemeen

Zwemjufmirjam (onderdeel van Sports Education & Adventures) neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de gegevens omgaan en informeren we over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens
Zwemjufmirjam maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op gegevens uit te voeren. Denk hierbij aan leveranciers van software om vorderingen van kinderen bij te houden, de ingehuurde administratieafdeling of de diplomaverstrekker. Zwemjufmirjam blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en zal erop toezien dat deze organisaties de gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie
Indien u zichzelf of uw kind bij ons aanmeldt voor zwemles moeten we (persoons)gegevens verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een abonnement te maken, een en ander uit te voeren.

Zwemjufmirjam kan namens Sports Education & Adventures de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, bankgegevens, eventuele medische gegevens en/of lichamelijke klachten. Gegevens worden deels ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van het uitvoeren van een transparante administratie, eventueel het uitvoeren van incasso’s voor abonnementen, het uitvoeren van onze administratie en het op naam zetten van diploma’s.

Doorsturen van informatie
Zwemjufmirjam deelt alleen in bovenstaande gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie. Ook stuurt Zwemjufmirjam gegevens door op grond van een wettelijk voorschrift of wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid of die van een derde.

Cookie gebruik
Zie link cookie verklaring in de footer van de site.

Rechten van betrokkene
Als klant heeft u rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze zijn:
– recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er verwerkt worden en met welk doel.
– U heeft het recht om persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan je bij ons verzoeken deze te wijzigen.  Aan de wens voor verwijderen van gegevens zal voor zover mogelijk altijd tegemoet gekomen worden. Wanneer u dit niet aangeeft zullen uw gegevens een jaar bewaard worden door de software leverancier alvorens volledig verwijderd te worden. Desgewenst zullen uw gegevens geananomiseerd worden waardoor er anoniem gegevens voor de bedrijfsvoering bewaard worden.

U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Zwemjufmirjam wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit Persoonsgegevens

Vragen over privacy
Zwemjufmirjam heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genaamd Damian van Oortmerssen. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Avg. Indien u vragen heeft over de wijze hoe Zwemjufmirjam omgaat met de privacy van gegevens, dan kun je contact met deze persoon opnemen via: info@sea-opleidingen.nl

Klachten en uitoefenen van uw rechten
Voor klachten kun je contact opnemen met info@sea-opleidingen.nl
Zie hieronder de contactgegevens:

Sports Education & Adventures
Burgemeester Tenkinkstraat 20
7001 EV

Ook voor het uitoefenen van je rechten als betrokkene kan je met deze persoon contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij je identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek.

Wijzigingen
Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 2-2-2021.

Met vriendelijke groet,

Damian van Oortmerssen

Sports Education & Adventures